Mycohelp

Mikrobiologický prípravok na zlepšenie zdravotného stavu pôdy a rastlín

skladovanie v chladničke

Dostupnosť Na sklade
Môžeme doručiť do:
20.6.2024
Kód: 100028
€16 / ks
Mycohelp
MycoHelp www.pestujmezdravo.sk
Novinka

MycoHelp - mikrobiologický prípravok na zlepšenie zdravotného stavu pôdy a rastlín

 Výrobca: Private Enterprise “BTU-Center”, Ukrajina

Kategória: Mikrobiologická rastlinná pomocná látka

Popis:

MycoHelp je mikrobiologická rastlinná pomocná látka určená na zvýšenie úrody a jej kvalitatívnych vlastností. Produkt organického pôvodu zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy.

Zloženie:

- Baktérie: Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus. Biologicky živé bunky baktérií a aktívne metabolity prítomných mikroorganizmov

- Huby: Saprofytické antagonistické huby rodu Trichoderma

Vlastnosti:

- Kvapalina krémovej až hnedej farby so slabým špecifickým zápachom.

- Celkový počet vitálnych mikroorganizmov: min. 5,1 x 10^9 KTJ/cm³

- Hodnota pH: 3,5 - 4,5

Rozsah a spôsob použitia:

- Predsejbové ošetrenie osiva

- Ošetrenie sadeníc, priesad zeleniny, ovocných stromov a kríkov 

- Podpora príjmu živín z pôdy

- Kombinácia s minerálnymi a organickými hnojivami

Metódy aplikácie:

- Postrek na osivo pri predsejbovej príprave

- Namáčanie sadeníc do roztoku

- Zálievka ku koreňom

- Postrek počas vegetačného obdobia

Prevencia a ochrana proti chorobám ako:

- Rizoktónia 

- Fytoftóra alebo koreňomorka zemiaková či zemiaková pleseň

- Pýtiová hniloba

- Verticíliové vädnutie

- Sklerotíniová hniloba

- Fuzáriová hniloba

Dávkovanie:

Postrek počas vegetácie alebo dávka do závlahovej sústavy:

Obilniny: 17,5 - 50 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Strukoviny: 17,5 - 62,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Technické plodiny: 25 - 62,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Zelenina: 25 - 75 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Ovocie: 25 - 75 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Drobné ovocie: 25 - 50 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Predsejbové ošetrenie osiva:

Obilniny: 125 - 375 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Strukoviny: 125 - 312,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Ošetrenie sadeníc a priesad pred výsadbou:

Zelenina: 5 - 12,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Ovocie: 10 - 17,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Drobné ovocie: 7,5 - 12,5 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku

Ošetrenie pôdy:

MycoHelp®: 25 - 125 ml na 2,5 l pracovného roztoku

Poznámka: Doporučená dávka na prihnojenie zeleniny v skleníkoch: 75 - 125 ml MycoHelp® na 2,5 l pracovného roztoku.

Odporúčania:

- Vhodné pre použitie v kombinácii s certifikovanými tekutými organickými hnojivami.

- Kombináciu s prípravkami na ochranu rastlín konzultovať s obchodným zástupcom.

Upozornenia:

- Pred použitím pretrepte a rozpustite určené množstvo produktu v požadovanom množstve vody.

- Postrek vykonávajte ráno alebo večer mimo intenzívneho slnečného žiarenia.

- Na zvýšenie účinnosti pridajte hnojivá na báze aminokyselín.

- Ak pripravujete zmes biopostrekov, pridajte MycoHelp® ako posledný.

Bezpečnostné upozornenia:

- P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

- P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

- P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vodou a mydlom.

- P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

- P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

- P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

- P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

- P501: Zneškodnite obal v súlade s právnymi predpismi.

- EUH208: Obsahuje baktérie Bacillus subtilis, Azotobacter a mikroskopickú hubu rodu Trichoderma. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Podmienky skladovania:

- Skladujte hermeticky uzavreté v obaloch na tmavom mieste.

- Doba spotreby od dátumu výroby: 12 mesiacov pri teplote 4°C - 10°C, alebo 6 mesiacov pri teplote 10°C - 15°C.

Dajte svojim rastlinám to najlepšie pre zdravý rast a bohatú úrodu organickým spôsobom.